Stukje historie van de”Spinnerskaampe”

De boerderij ” De Spinnerskaampe “ is al zeer oud (van vóór het jaar 1850.) Omstreeks die tijd vestigden zich de allereerste bewoners van Paasloo ,te midden van een onafzienbare vlakte van heideveld , vennetjes, en bossen, en begonnen zij met het in cultuur brengen van woeste grond. In deze tijd was de bewoning in dit deel van de Kop v, Overijssel erg summier.

Het ontginnen is doorgegaan tot in de twintiger jaren van de vorige eeuw (+/- 1920). De ouders van de huidige eigenaar vertelden dat door de eigenaars van de toenmalige “Spinnerskaampe “ dag in dag uit met een kruiwagen (later met paard en wagen ) en spade bezig waren om de grond te verplaatsten om te ontginnen . De eigenaars waren 2 zusters en hun broer. Toen ze oud werden en hun broer stierf( krom gewerkt en gebrekkig ), verpachtten de 2 vrouwen de boerderij aan de vader van de huidige eigenaar( in 1920) De huidige eigenaar ( geboren 1939 ) volgde zijn vader op in 1963. Tot 1971 werd het boerenbedrijf uitgeoefend door de huidige bewoners. Daarna zocht de huidige eigenaar ander werk ,maar de boerderij hield hij (met 5 ha land en bos) in zijn bezit. De koeien werden vervangen door een 50-tal schapen.

In 1980 startte de echtgenote van de eigenaar (Mevr. Los-Lijzenga ) haar bed and breakfast activiteiten.
Het oorspronkelijke woongedeelte van de boerderij ,dat tot 2 woningen ,werd verbouwd is het oudst. De hooiopslag en de stal voor het vee werd tot een woning verbouwd met B&B kamers.

Kenmerkend voor het gebied is de afwisseling van weilanden met bossen en wallen . die vroeger als afscheiding dienden tussen de verschillende landerijen. Het zogenaamde “coulissenlandschap of wallenlandschap”,””
Tussen de landerijen van het landgoed stroomt de Friese Wehr , (de grens van Friesland met Overijssel ). Deze waterlossing was vroeger een klein natuurlijk beekje dat het water afvoerde naar de lager gelegen “Linde delta”. Omstreeks 1940 zwommen er nog vissen in de Wehr .die uit de Linde kwamen. Kenmerkend voor deze beek was ook dat zijn loop via allerlei natuurlijke bochten liep naar de Linde.

Totdat de ruilverkaveling kwam in 1965 en elke bocht rechttrok , tevens de Wehr uitdiepte ,waardoor het water pijlsnel afgevoerd werd en de hele zomer daardoor meestal droog staat .Dit heeft tot gevolg dat het gebied in de omgeving van het vroegere beekje ,dat eens zo’n rijke flora kende, haar weelderige waterplantengroei verloor.
Langs de Friese Wehr is nu een wandelpad aangelegd waardoor het “kerkepad” van vroeger weer enigszins in ere hersteld wordt.

Dit pad werd zo genoemd omdat het vroeger een veelgebruikt voetpad was voor de bewoners van het Fries veld (oostelijk gelegen van het overijsselse gedeelte) van de woeste gronden ) het doel was toen om op een gemakkelijke manier het koopcentrum “Oldemarkt “ en de kerken te bereiken .